Đến tháng 12 năm 2019
Thành phố Hà Nội đã thực
hiện giao dịch
2,137,008
văn bản qua mạng giữa 148 đơn vị